ALGEMENE VOORWAARDEN WELIFT TRAINING

Artikel 1 Definities

Dienstverlener Welift met handelsnaam Welift Training (hierna te noemen: WL) biedt diensten, producten en (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten (op afstand) aan consumenten.

 • Vennootschap Onder Firma
 • KVK-nummer: 65350022
 • BTW nummer: NL001865824B06
 • Vestigingsadres: L.J. Costerstraat 5 6827 AR Arnhem
 • Telefoonnummer: 026-2062212 (Bereikbaar tijdens openingstijden)
 • E-mail adres: info@welift-training.nl
 • Website: www.welift-training.nl

Deelnemer: Eenieder die een Overeenkomst sluit met WL.

Deelnemersovereenkomst: De Overeenkomst die de WL en een Deelnemer via de website sluiten, waarbij de Algemene Voorwaarden geaccepteerd worden.

Managementteam: Bestaat uit de volgende personen: Collin Dam, Robert van den Hof en Joëlle Dam en dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor WL.

Persoonsgegevens: Alle gegevens verstrekt door Deelnemer aan WL zoals weergegeven in de Deelnemersovereenkomst.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan WL daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een Overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 De Deelnemer heeft de Algemene Voorwaarden kunnen lezen en downloaden en heeft ze geaccepteerd doormiddel van het aanvinken van het acceptatiehokje, voordat hij/zij tot betaling is overgegaan.

2.3 De Overeenkomst komt tot stand, nadat de opdracht schriftelijk door WL is aanvaard. Ten aanzien vande totstandkoming van een Overeenkomst kan WL slechts worden vertegenwoordigd door het Managementteam of de door hen aangewezen medewerkers.

2.4 Middels inschrijving verklaard de Deelnemer deze Algemene Voorwaarden en huisregels van WL te accepteren en hiernaar te handelen.

2.5 Afwijken van deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend geldig wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Deelnemersovereenkomst

3.1 De Deelnemersovereenkomst tussen Deelnemer en WL komt tot stand op het moment dat de Deelnemer alle verzochte informatie zoals weergegeven in het aanmeldingsformulier op de website heeft ingevuld en de Algemene Voorwaarden heeft geaccepteerd. Vanaf het moment van inschrijving gaat de SEPA automatische incasso van start. De Deelnemersovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is conform artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden opzegbaar, tenzij er sprake is van een drop-in, jaarabonnement, of een 10-rittenkaart.

3.2 De door de Deelnemer ingevulde Deelnemersovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en plichten van WL en de Deelnemer en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge aankondigingen, afspraken en overige correspondentie.

3.3 Als het maximumaantal leden is bereikt, hetgeen ter eenzijdige beoordeling is van WL, kan een potentieel Deelnemer, indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst.

3.4 WL behoudt zich het recht voor om een inschrijving te weigeren, zonder opgaaf van reden.

3.5 De Deelnemersovereenkomst is persoonsgebonden en is niet geheel of gedeeltelijk overdraagbaar aan derden.

3.6 indien een Deelnemer een Deelnemersovereenkomst met WL heeft afgesloten, dan is de Deelnemer gerechtigd om gedurende 14 (zegge: veertien) dagen na het ondertekenen van de met WLgesloten Deelnemersovereenkomst te herroepen.

3.7 Indien de Deelnemer de Deelnemersovereenkomst conform artikel 3.6 herroept, dan ontvangt Deelnemer alle door Deelnemer aan WL gedane betalingen retour, tenzij de

3.8 Deelnemer reeds gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten van WL en/of de locatie van WL heeft betreden.

3.9 Indien de Deelnemer besluit een nieuw/aanvullend product bij WL af te nemen dan blijven de voorwaarden van de Deelnemersovereenkomst en deze Deelnemersvoorwaarden onverkort van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.10 WL heeft het recht deze Deelnemersvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. WL zal de Deelnemer per e-mail van deze wijzigingen op de hoogte stellen.

Artikel 4 De Deelnemer

4.1 De Deelnemer voldoet aan de volgende vereisten:

 • De Deelnemer is 18 jaar en ouder;

 • De Deelnemer houdt zich aan de instructies van de medewerkers van de sportschool;De Deelnemer gedraagt zich in lijn met de huisregels van de sportschool.

Artikel 5 Prijzen en betaling

5.1 De abonnementskosten voor het gebruik van de faciliteiten van WL dienen voorafgaand aan het gebruik daarvan aan WL te zijn voldaan. WL maakt gebruik van de diensten van MultiSafepay B.V. voor het incasseren van de abonnementskosten.

5.2 De Deelnemer machtigt MultiSafepay B.V., door akkoord te gaan met deze Deelnemersvoorwaarden, om de aan WL verschuldigde abonnementskosten middels automatische incasso af te schrijven.

5.3 Als de betaling via automatische incasso niet succesvol is, zal MultiSafepay B.V. na 14 dagen opnieuwproberen. Als dat niet lukt, zal een betalingslink via e-mail worden gestuurd met het vriendelijke verzoek om binnen14 dagen te betalen via iDeal. Als dit niet gebeurt, is verdere uitstel niet mogelijk en informeert MultiSafepay B.V., WL. WL heeft dan het recht om het abonnement met onmiddellijke ingang te annuleren en/of de verplichtingen op te schorten of te beëindigen en stelt de eindafrekening op en brengt het resterende en verschuldigde abonnementsgeld, btw, kosten en eventuele extra kosten in rekening via MultiSafepay B.V.

5.4 Als de Deelnemer het verschuldigde bedrag dat uit deze eindafrekening komt vervolgens wederom niet betaalt binnen de gestelde termijn, dan wordt er een incassobureau ingeschakeld. De kosten van het inschakelen van het incassobureau verhaalt WL op de Deelnemer.

5.5 WL behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren en wijzigen. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

5.6 Een jaarabonnement zal, na afloop van het jaar, automatisch worden omgezet in een maandelijks opzegbaar abonnement.

Artikel 6 Aanmelden en annuleren lessen

6.1 Deelnemer dient zich voorafgaand aan een les aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssysteem van WL (powered by SportBit manager). Zonder aanmelding kan niet wordendeelgenomen aan een les.

6.2 Deelnemer kan zich tot uiterlijk twee (2) uur voor aanvang van een groepsles nog uitschrijven. Zonder en/of bij niet-tijdige uitschrijving gaat één inschrijvingskrediet verloren.

6.3 WL wil graag iedereen een plek geven om te trainen. Wordt er te laat geannuleerd, zoals beschreven in artikel 6.2, dan behoudt WL zich het recht voor om bij onbeperkt abonnementhouders na herhaaldeijk (2 keer) te laat of niet uitschrijven een bedrag in rekening te brengen van vijf euro (€5.00) per te laat of niet geannuleerde les.

Artikel 7 Opzeggen Deelnemersovereenkomst

7.1 Beëindiging van een lidmaatschap dient te geschieden door opzegging per e-mail kenbaar te maken aan info@welift-traininig.nl, voor de eerste van de maand met inachtneming van een maand opzegtermijn.

7.2 Na ontvangst van de schriftelijke opzegging stuurt WL binnen veertien dagen (14) een bevestiging aan de Deelnemer. Als de Deelnemer de bevestiging niet op tijd heeft ontvangen, moet deDeelnemer onmiddellijk contact opnemen met WL. Als dit niet gebeurt, gaat WL ervan uit dat de opzegging niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden.

7.3 WL heeft het recht om de Deelnemersovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien: de Deelnemer zich naar de mening van WL schuldig maakt aan ontoelaatbaar gedrag; als de Deelnemer de regels van WL stelstelmatig overtreedt; of indien een derde als gevolg van enig nalaten of met medeweten van de Deelnemer gebruik maakt de credits van de Deelnemer.

Artikel 8 Pauzering Deelnemersovereenkomst

8.1 Pauzering van maandabonnementen is maximaal twee keer per jaar mogelijk met een minimale aaneengesloten periode van zes (6) weken en een maximale periode van drie (3) maanden.

8.2 Pauzering van een lidmaatschap dient te geschieden door de pauzering met reden omkleed, bijvoorbeeld langdurige blessure, zwangerschap of een wereldreis, per e-mail kenbaar te maken: info@welift-training.nl. Pauzering kan per direct ingaan.

8.3 In het geval van een ledenstop, zal de Deelnemer bij pauzering zijn/haar plek afstaan aan de eerstvolgende op de wachtlijst en zal de Deelnemer zelf onder aan de wachtlijst plaatsnemen.

Artikel 9 Risico en aansprakelijkheid

9.1 WL draagt uitsluitend verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de sportschool en de diensten die zij aanbiedt. WL is dan ook uitsluitend aansprakelijk indien er iets aan de sportschool mankeert of als de dienst niet voldoet aan de omschrijving van de dienst. Mocht een Deelnemer een gebrek constateren dan dient hij of zij contact op te nemen met WL, zodat WL dat gebrek zo snel mogelijk kan herstellen. WL heeft zijn aansprakelijkheid voor een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze Overeenkomst gelimiteerd tot het bedrag dat de verzekeraar daadwerkelijk uitkeert.

9.2 Het gebruik van de faciliteiten van WL voor onder meer kracht-en conditietraining en/of het volgen van enigtrainingsprogramma en/of activiteiten van welke aard dan ook bij WL is geheel voor eigen rekening en risico van de Deelnemer.

9.3 De Deelnemer is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van enige door een trainer begeleidde training mondeling melding te maken van zijn of haar fysieke gesteldheid zoals blessures, ziekten en/of andere lichamelijke aandoeningen en/of informatie te verschaffen waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het uitoefenen van oefeningen noodzakelijk is. Deelnemer is zelfverantwoordelijk voor het melden van deze informatie bij desbetreffende coach.

9.4 Zowel WL als haar medewerkers inclusief zelfstandige trainers zijn niet aansprakelijkheid voor materiele en/of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel/blessures van de

9.5 Deelnemer en/of derden, tenzij dit ongeval een gevolg is van een gebrek aan de sportschool. In dat geval geldt de aansprakelijkheidsbeperking zoals genoemd in artikel 9.1.

9.6 WL en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van Deelnemer en/of derden.

9.7 De Deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van WL, indien deze schade gevolg is van nalatigheid en/of schuld van de Deelnemer.

9.8 De Deelnemer dient zorgvuldig om te gaan met de faciliteiten en deze schoon en opgeruimd achter te laten.In het kader van veiligheid mogen kinderen zich uitsluitend begeven in de chill area van de sportschool (visgraat gedeelte). Ouders of verzorgers dragen de verantwoordelijkheid voor hetaanspreken en corrigeren van kinderen en het borgen van hun veiligheid.

9.9 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van WL en ieder ander van wiens hulp WL gebruik maakt bij deuitvoering van de Deelnemersovereenkomst.

Artikel 10 Persoonsgegevens en aansprakelijkheid

10.1 De Deelnemer is zich bewust dat hij/zij bepaalde Persoonsgegevens aan WL verstrekt, zoals ondermeer naam, leeftijd, adres en e-mailadres.

10.2 De Deelnemer gaat akkoord, en met deze voorwaarden geeft de Deelnemer aan WL toestemming tot de verwerking van zijn/ haar Persoonsgegevens in verband met (onder meer) het aanmaken van een lidmaatschap, het opstellen, versturen en opstellen van facturen, het verstrekken van informatie, het verbeteren van de dienstverlening en het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website.

10.3 De eventuele verwerking van de Persoonsgegevens door WL gebeurt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en haar privacy policy welke is terug te vinden op www.welift-training.nl.

  Artikel 11 Klachtenregeling

  11.1 Klachten over WL of een medewerker kunnen door de Deelnemer kenbaar worden gemaakt door een e-mail te sturen naar info@welift-training.nl. De Deelnemer ontvangt binnen een week een ontvangstbevestiging.

  11.2 Binnen twee (2) weken wordt de klacht opgepakt door de manager. De manager zal de klacht onderzoeken, waarbij aanvullende informatie kan worden opgevraagd bij de Deelnemer.

  11.3 Binnen zes (6) weken ontvangt de Deelnemer een schriftelijk bericht over de afhandeling van zijn/haar klacht met een toelichting van de genomen maatregelen.

    Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

    12.1 Op de rechtsverhouding tussen WL en de Deelnemer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van WL.

    12.2 In geval van verschillen tussen de Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden en vertalingen daarvan prevaleert de Nederlandse tekst.

    12.3 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Centraal Gelderland. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het tot standkomen van de onderhavige Overeenkomst.

      Artikel 13 Personal Training

      13.1 De Personal Trainingssessies zullen plaatsvinden in de faciliteit van WL op tijden die vooraf zijn overeengekomen tussen de Deelnemer en de Personal Trainer.

      13.2 De duur en frequentie van de Personal Trainingsessies worden bepaald in overleg tussen de Deelnemer en de Personal Trainer, afhankelijk van de doelen van de Deelnemer en andere relevante factoren. De minimale frequentie is 1 keer per week.

      13.3 De Deelnemer zal vooruitbetalen voor een pakket van Personal Trainingssessies volgens vastgestelde tarieven, zoals overeengekomen met WL, waarbij de minimale afname 10 sessies is.

      13.4 Eventuele annuleringen van sessies dienen 24 uur van tevoren te worden gemeld bij de Personal Trainer. Bij niet tijdige afmelding houdt WL zich het recht voor om de afgesproken training inrekening te brengen.

      13.5 De Deelnemer heeft het recht om een geplande sessie te annuleren of te verzetten, mits dit voldoet aan de voorwaarde van artikel 13.4